Omskärelse

Forskning och samtid

Forskning och samtid

Omskärelse är ett välundersökt område som det finns en hel del forskning på, trots det har inte bara lekmän men även professionella åsikter om ingreppet som inte stämmer överens med evidensen.

 

Här beskrivs bland annat vad Världshälsoorganisationen och den danska Styrelsen for patientsikkerhed kommit fram till baserat på evidens. Detta i skarp kontrast till vad lobbyorganisationer och exempelvis Läkarförbundet tycker i frågan.

Forskningen

Hälsomässiga fördelar med omskärelse

För omskärelse finns flera hälsomässiga fördelar beskrivna så som minskad risk för trång förhud, urinvägsinfektion (UVI) och smitta med Human Papiloma Virus (HPV), herpes simplex virus typ 2 (HSV2) samt peniscancer. En så kallad Cohcrane översikt av V Jagannath från 2012 visade t ex med omräkning till danska data att antalet UVI bland män skulle minska från 340 till 34 om alla pojkar i en årgång i landet blev omskurna. Peniscancer är ovanligt och i Sverige får sammanlagt omkring 150 män diagnosen varje år. En litteraturöversikt av N Larke från 2011 visade icke desto mindre att det sannolikt finns en beskyddande effekt mot denna cancerform för dem som blir omskurna i ung ålder.

 

Två stora översiktsartiklar, Friedmann et al. från 2016 och Grund et al. från 2017, visar att manlig omskärelse beskyddar den kvinnliga partnern mot både infektioner och cancer. Studierna visar att det finns moderat till stark evidens för skydd mot cervixförändringar och cervixcancer, herpes simplex virus typ 2, klamydia samt syfilis. Studierna visar även att kvinnor med en omskuren man som partner skyddas mot HPV virus och HIV i sådan grad att Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla män blir omskurna i länder där HIV är ett samhällsproblem.

 

Sexuell funktion och psykiska men

Motståndare till omskärelse påstår ofta att proceduren skulle leda till långvariga men för den omskurne men få studier tyder på att så är fallet. Det finns däremot ett flertal tillstånd så som fimosis, lichen sclerosis och Balanitis Xerotica Obliterans (BXO) som ger sexuella besvär och som ibland kräver en medicinsk omskärelse. En svensk studie av Kantere från 2014 visar t ex att 56% av alla män med BXO rapporterar sexuella besvär.

 

En forskningsartikel av Ullmann et al., publicerad 2017, undersökte för första gången den långsiktiga psykologiska påverkan av att bli omskuren. I studien såg man både på subjektiva och objektiva stressmarkörer. Man hittade ingen skillnad mellan omskurna män och dem som inte omskurits varken i den så kallade HPA-axelns aktivitet eller i mer subjektiva mått så som ångest, depression, upplevelse av sammanhang eller motståndskraft.

En stor dansk systematisk litteraturöversikt av Shabanzadeh et al. publicerad 2016 visade att det inte finns något sammanhang mellan icke-terapeutisk omskärelse och nedsatt sexuell funktion.

 

Rekommendationer från myndigheter

Den danska Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) bedömer att omskärelse så tidigt som möjligt är att föredra då ingreppet då är enklare och leder till färre komplikationer. Världshälsoorganisationen gör samma bedömning. Båda organisationer fastslår också att man i Skandinavisk/ Europeisk kontext inte kan rekommendera utbredd omskärelse av hälsomässiga skäl men att man inte heller har någon anledning att begränsa den.

 

STPS som är den danska motsvarigheten till IVO skriver mer precist att: ”De identifierade riskerna med ingreppet är övervägande av lindrig till måttlig karaktär även om det har förekommit enskilda allvarligare komplikationer. Det har inte påvisats negativa effekter på sexualfunktionen. Dem identifierade komplikationerna är inte av sådan karaktär att dem förhindrar icke-terapeutisk omskärelse från att ske patientsäkert såvida det utförs under professionella omständigheter där läkare står för patientsäkerheten.”

Kort om förhuden

Förhuden är utvändigt ett så kallat förhornat hudlager med en slemhinna invändigt som täcker det vi på fint språk kallar glans. Vid födseln är förhudens slemhinna och glans tätt sammanklistrade. För många pojkar kan därför inte förhuden dras tillbaka förrän efter 3 års ålder.

 

För dem flesta orsakar inte förhuden problem men strax under 2% får opererat bort sin förhud på grund av att den är för trång (sk fimosis) eller av andra medicinska skäl.

Den samtida debatten

Kritiserad läkare emot icke-terapeutisk omskärelse

De allra flesta invändningar till omskärelse bygger på en begränsad kulturell förståelse i de delar av världen där omskärelse traditionellt inte praktiserats. Medicinska argument mot omskärelse är däremot ofta präglade av grundlösa påståenden och liknar på många sätt Anti-vaxxer rörelsens och Andrew Wakefields felaktiga konklusioner om MPR vaccinet. Ett exempel på detta är den högljudda danska omskärelsemotståndaren och läkaren Morten Frisch som påstår att manlig omskärelse leder till prematur ejakulation, psykisk sjukdom och har ett samband till autism. Frisch har även jämfört omskärelse med barnmisshandel och påstår att proceduren ofta leder till allvarliga konsekvenser. Han förespråkar tillsammans med lobbygruppen Intact en 18-årsgräns för icke-terapeutisk manlig omskärelse.

 

Den danska Styrelsen for Patientsikkerhed publicerade 2020 en ingående rapport i ämnet. Dem bedömde då Morten Frisch studie Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in Denmark som mycket ringa.

 

Morten Frisch har även kritiserats för en tvärsnittsstudie där 125 omskurna män ingick, men där endast 7 var judar eller muslimer. Den visade att det fanns en ökad risk för sexuella besvär efter omskärelse. Minst tre fjärdedelar av deltagarna i studien uppskattas ha omskurits på grund av medicinska tillstånd som ökar risken för sexuella besvär. Att han propagerar för att omskärelse leder till sexuella problem baserat på denna studie är att medvetet förvränga sanningen.

 

Läkarförbundets åsikter i frågan

Enligt Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR) skulle det finnas en risk för allvarliga komplikationer även när proceduren utförs av erfarna läkare. Det skulle enligt förbundet föranleda starka skäl att vänta med ingreppet till dess ”..att den som är föremål för åtgärden har uppnått sådan ålder och mognad att han kan lämna ett informerat samtycke”. Det strider både mot rekommendationerna från världshälsoorganisationen, flera nationella myndigheter, härunder danska. Detta då det är tydligt enligt evidensen att fler komplikationer uppstår ju senare man utför omskärelsen.

 

Medlemmarna i EAR väljer till och med att gå så långt som att blanda sig i religiös tradition och praxis då man skriver att ”..det vore önskvärt att någon form av symbolisk omskärelse, till exempel en ceremoni av något slag, erkänns som en ersättning för faktisk omskärelse.” För den intresserade kan Läkarförbundets utspel på området läsas här.